Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web của bạn.

Standard proofreading rates per word