Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web của bạn.

Cosa vuol dire the homework